theantidote:

Takahashi Maki - White hut, Saitama, Japan  Via

photos: Shinkenchiku-sha.

(via subtilitas:)

subtilitas:

Takesho Hosaka - Love house, Yokohama 2005. Photos (C) Masao Nishikaw, Toshihiro Sobajima.

(via at-the-corner-down-the-street)

fareilnido:

myidealhome:

aw

myidealhome:

contemporary living

myidealhome:

  • contemporary living

(Fonte: urbnite)

Casa. Non esiste miglior arredamento dell'amore di chi vi abita.